Algemene voorwaarden

Gebruikersvoorwaarden Oei, ik groei!

Oei, ik groei! is een online applicatie die informatie bevat en kan worden gebruikt voor het bijhouden van de ontwikkeling van uw baby (‘App’). De App is ontwikkeld en wordt aangeboden door Twise Victory Publishing B.V. (‘Twise Victory’).

De informatie in de App kan niet gebruikt worden als vervanging voor medische of andere professionele zorg of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose. Neem bij (acute) medische vragen, klachten of symptomen contact op met uw eigen (huis)arts of andere zorgprofessional.

Om gebruik te kunnen maken van de App, moet u de App downloaden via de Apple App Store, Google Play Store of een ander digitaal platform. Door het downloaden van de App sluit u een overeenkomst (‘Overeenkomst’) met Twise Victory en gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’).

In deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen de termen ‘wij’, ‘onze’ of ‘ons’ naar Twise Victory, onze gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen, rechtsopvolgers, licentiehouders en elk van haar en onze functionarissen, directeuren, aandeelhouders, agenten, vertegenwoordigers en/of werknemers. De termen ‘u’ en ‘uw’ verwijzen naar de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de App. U en wij worden gezamenlijk aangeduid als ‘Partijen’.

Het is u uitsluitend onder de volgende voorwaarden toegestaan toegang te verkrijgen tot en gebruik te maken van onze App en gerelateerde diensten. Wij raden u aan een kopie van deze Gebruiksvoorwaarden op te slaan of af te drukken voor toekomstig gebruik en deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

Voor het laatst aangepast op: 15 juli 2024

 1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de App en eventuele nieuwe versies of releases van de App.

Voor zover de voorwaarden van de Appstore dwingende voorwaarden stellen aan deze Gebruiksvoorwaarden worden die voorwaarden geacht in deze Gebruiksvoorwaarden te zijn geïncorporeerd.

 1. Betaling

Wij bieden een gratis versie van de App met een beperkte toegang tot de beschikbare content en functionaliteiten.

Voor volledige toegang tot de content en functionaliteiten van de App bieden wij verschillende abonnementsmogelijkheden aan, zoals beschreven in het online aankoopproces. De abonnementskosten worden in rekening gebracht via uw app store provider onder de voorwaarden die de betreffende app store provider daaraan stelt.

Wij zijn gerechtigd de tarieven en vergoedingen voor de App te allen tijde te wijzigen conform de voorwaarden van de door u gebruikte appstore.

 • Account en wachtwoord

Om de App te kunnen gebruiken, moet deze worden gedownload. Na het afsluiten van een abonnement kunt u een account (‘Account’) aanmaken door de daartoe bestemde instructies op te volgen. Indien u jonger bent dan 18 jaar, is toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger voor het gebruik van de App noodzakelijk. Door de App te downloaden en/of te gebruiken garandeert u dat u 18 jaar of ouder bent of toestemming hebt van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.

Bij het aanmaken van een Account gebruikt u volledige en nauwkeurige informatie en u stemt ermee in om deze informatie up-to-date te houden.

U stemt ermee in om uw inloggegevens geheim te houden en om uw inloggegevens niet aan derden bekend te maken. 

U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle gevallen van onbevoegde toegang tot uw Account. U kunt verantwoordelijk worden gehouden voor alle verliezen en schade die door ons of door derden worden geleden als gevolg van het gebruik van uw Account door uzelf of door iemand anders. 

Wij behouden ons het recht voor om uw Account te verwijderen en/of de toegang tot (bepaalde delen van) de App op elk gewenst moment (tijdelijk) te blokkeren indien wij dit noodzakelijk achten, zonder dat wij u hier vooraf van op de hoogte stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit of verband houden met de redelijke opschorting, verwijdering en/of beperking van uw Account of toegang tot en gebruik van de App.

 • Herroepingsrecht

Sommige aankopen in een App Store, komen mogelijk in aanmerking voor een terugbetaling. Wat er in aanmerking komt voor terugbetaling, kan per land of regio verschillen. Raadpleeg de algemene voorwaarden van uw App Store voor meer informatie.

 • Licentie

Twise Victory verleent u hierbij een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht (‘Licentie’) op de App voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Voor zover wij voor het gebruik van de App kosten in rekening brengen wordt de Licentie verstrekt onder de opschortende voorwaarde van betaling van alle door u verschuldigde betalingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Twise Victory behoudt zich alle rechten voor die niet nadrukkelijk aan u worden verleend in deze Gebruiksvoorwaarden.

U verleent ons hierbij een wereldwijde, niet exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare en royaltyvrije licentie op alle teksten, foto’s en andere informatie die u verwerkt of opslaat in de App en/of uw Account ten behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst (waaronder maar niet beperkt tot het opslaan en weergeven, en op uw verzoek delen met anderen).

 • Intellectuele eigendomsrechten

Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de App (waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten en databankenrechten) berusten bij Twise Victory en/of haar licentiegevers. Niets in de Overeenkomst of deze Gebruiksvoorwaarden beoogt de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht.

U bent niet gerechtigd om (delen van) de App te kopiëren, wijzigen, decompileren, vertalen, veranderen of te reverse engineeren behalve met schriftelijke toestemming van Twise Victory.

U blijft de rechthebbende op alle (intellectuele eigendoms)rechten op de teksten, foto’s en andere informatie die u verwerkt of opslaat in de App.

Telkens wanneer u informatie opslaat, toevoegt, uploadt, koppelt of deelt in de App, garandeert u dat u wettelijk gerechtigd bent om dergelijk gebruik van de informatie te maken en dat deze informatie geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder contractuele, eigendoms-, intellectuele eigendoms- en gegevensbeschermingsrechten en vrijwaart u ons tegen eventuele aanspraken van derden in dit verband.

In geval van (enig vermoeden van) inbreuk of schending van enig intellectueel eigendomsrecht of enig ander recht van derden door u, zijn wij gerechtigd om het gebruik van de App en/of uw Account (tijdelijk) op te schorten en/of uit te schakelen, totdat duidelijkheid is verkregen over de juistheid van deze (verdenking van) inbreuk of schending.

 • Informatie in de App

Hoewel wij ons redelijkerwijs inspannen om de informatie binnen onze App regelmatig bij te werken, staan wij er niet voor in dat de informatie in de App altijd juist, volledig en actueel is. Dergelijke informatie wordt uitsluitend voor algemene referentie verstrekt. 

Onze App kan informatie waaronder links, bevatten, met inbegrip van persoonsgegevens, en koppelingen naar andere websites en bronnen, verstrekt door andere Gebruikers of derden. Wij hebben geen controle over websites, bronnen of informatie die door gebruikers is geüpload of afkomstig is van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dergelijke informatie.

De informatie in de App kan niet worden gebruikt als vervanging voor medische of andere professionele zorg of –informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf)diagnose. Neem bij (acute) medische vragen, klachten of symptomen contact op met uw huisarts of een andere zorgprofessional.

 • Beschikbaarheid

Hoewel wij alle redelijke inspanningen in dit opzicht zullen verrichten, garanderen wij niet dat:

 • de App altijd toegankelijk en beschikbaar is, of te allen tijde foutloos en ononderbroken werkt; 
 • alle door ons verstrekte informatie, met inbegrip van alle informatie in de App juist, volledig of up-to-date is;
 • gegevensoverdracht te allen tijde correct en onbeschadigd zal zijn, waaronder het delen van (informatie met andere gebruikers);
 • de kwaliteit van de App aan uw verwachtingen zal voldoen of geschikt is voor een bepaald doel; en

alle fouten die kunnen optreden in onze App zullen worden hersteld.

Wij behouden ons het recht voor elk facet van onze App te allen tijde te herzien, aan te passen, te staken of te wijzigen zonder u daarvan vooraf in kennis te stellen.

Zonder voorafgaande kennisgeving aan u zijn wij gerechtigd het gebruik van de App en/of uw Account (tijdelijk) op te schorten of te beperken, voor zover dit noodzakelijk is voor redelijkerwijs vereist onmiddellijk onderhoud of voor noodzakelijke onmiddellijke aanpassingen of verbeteringen van de App (bijvoorbeeld in geval van een inbreuk op de beveiliging).

 • Uw rechten en verplichtingen

U bent verantwoordelijk voor de aanschaf en het onderhoud van de apparatuur die nodig is voor toegang tot en gebruik van de App, met inbegrip van smartphones en internetverbindingen. U staat ervoor in dat deze apparatuur en/of verbindingen geen schade veroorzaken aan de App, Twise Victory en/of andere gebruikers van de App.

U bent verantwoordelijk voor elk gebruik – met inbegrip van ongeoorloofd gebruik – van de App en zult handelen en zich gedragen in overeenstemming met hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker mag worden verwacht. U zult zich (en/of anderen) onthouden van:

 1. het wijzigen, vertalen, aanpassen, arrangeren of afgeleide werken te maken van de App, eindgebruikersdocumentatie of delen daarvan; 
 2. het decompileren, demonteren of reverse-engineeren, of anderszins afleiden van de broncode, algoritmen, methoden of technieken of enig deel van de App;
 3. het verstoren, beschadigen of onderbreken van de normale werking of enige beveiligingsgerelateerde functies van de App; 
 4. het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de App, of het beperken of verhinderen van gebruik door andere gebruikers van de App;
 5. een veiligheidsrisico in het leven te roepen voor de App of gebruikers; 
 6. de Applicatie, of een functie daarvan, te gebruiken op een wijze die inbreuk kan of zal maken op de wet of de rechten van een persoon of derde, of ons bloot te stellen aan wettelijke aansprakelijkheid; 
 7. auteursrecht en/of (handels)merkvermeldingen die voorkomen in de App en alle eindgebruikersdocumentatie die door ons aan u ter beschikking wordt gesteld te verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken; 
 8. materiaal uploaden, of op andere wijze publiceren, dat u volgens de toepasselijke wetgeving niet openbaar mag maken, dat in strijd is met toepasselijke wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het uploaden en delen van (persoonlijke) informatie die toebehoort aan een andere persoon of derde partij zonder toestemming van die persoon of derde partij en;
 9. anderszins materiaal te uploaden dat smadelijk, lasterlijk, dreigend, (seksueel) intimiderend, obsceen, pornografisch, discriminerend is of anderszins naar algemene maatstaven als controversieel wordt beschouwd;
 10. informatie verstrekken waarvan u weet dat deze vals, frauduleus, bedrieglijk, onjuist of misleidend is of uw identiteit verkeerd voorstelt;
 11. data in de App te gebruiken in het kader van tekst- en datamining.
 12. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Twise Victory zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming. De manier waarop Twise Victory als verwerkingsverantwoordelijke omgaat met uw persoonsgegevens is beschreven in de Privacy Verklaring die u kunt vinden op de website.

De App biedt u de mogelijkheid om een dagboek bij te houden. Indien u gebruikt maakt van deze dagboekfunctionaliteit, dan verwerkt Twise Victory uw dagboekberichten uitsluitend ten behoeve van u en niet voor haar eigen doeleinden. Alle verplichtingen die volgen uit artikel 28 AVG worden hierbij, voor zo ver toepasselijk, geïncorporeerd.

Door gebruik te maken van de dagboekfunctionaliteit geeft u Twise Victory de instructie om uw dagboekberichten in de App voor u op te slaan. Twise Victory zal de gegevens die u opslaat in uw dagboek uitsluitend verwerken conform uw instructie.

U bepaalt zelf de duur van de verwerking, doordat u gedurende uw abonnement de mogelijkheid heeft om uw dagboekberichten aan te passen en/of te verwijderen. Standaard slaan wij uw dagboekberichten op gedurende uw abonnement en een periode van 2 maanden daarna, zodat u ook na afloop van uw abonnement deze aanvullende periode heeft om uw dagboek, voor uw eigen gebruik, te downloaden en op te slaan.

U bepaalt zelf of u gebruik maakt van de dagboekfunctionaliteit in de App, of op een andere manier een dagboek bijhoudt. Gebruik van de dagboekfunctionaliteit is niet verplicht. Ook bepaalt u welke informatie u in uw dagboek plaatst en bepaalt over wie u informatie in uw dagboek opneemt (de categorieën betrokkenen), alsmede wie er eventueel toegang krijgt tot uw dagboekberichten.

Wij zullen uw dagboekberichten passend beveiligen en uitsluitend binnen de EU verwerken. Als er een inbreuk op onze beveiliging is waar de gegevens uit uw dagboek bij betrokken zijn, dan zullen we u daarover onverwijld informeren, conform de vereisten uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Al onze medewerkers en eventuele (sub-)verwerker(s) die betrokken zijn bij het ontwerp, onderhoud en beheer van de App (waaronder de dagboekfunctionaliteit) zijn gebonden aan geheimhoudingsverplichtingen in hun (arbeids)overeenkomst.

Voor onderhoud en beheer van de dagboekfunctionaliteit, alsmede het oplossen van technische problemen, maken we gebruikt van The Mobile Company (KvK: 33252019) gevestigd aan de Danzigerkade (51013 AP) te Amsterdam. Door gebruik te maken van de dagboekfunctionaliteit en door akkoord te gaan met deze voorwaarden stemt u in met het gebruik van The Mobile Company als sub-verwerker voor de dagboekfunctionaliteit.

 • Forum

HET MATERIAAL, DE INFORMATIE EN MENINGEN DIE STAAN OP EN/OF ZIJN GEUIT OP OF IN ONS GEBRUIKERSFORUM, REACTIES, OF COMMUNITYPAGINA’S (HET ‘FORUM’) BEHOREN NIET NOODZAKELIJK TOE AAN TWISE VICTORY,

TWISE VICTORY BEWAAKT OF BEOORDEELT DE INHOUD VAN HET FORUM NIET EN DE INHOUD VAN HET FORUM IS NIET DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN TWISE VICTORY.

TWISE VICTORY KAN TE ALLEN TIJDE ZONDER KENNISGEVING OF AANSPRAKELIJKHEID EN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN INHOUD VERWIJDEREN OF AANPASSEN, BIJVOORBEELD NAAR AANLEIDING VAN EEN MELDING VAN EEN GEBRUIKER VAN HET FORUM.

HET GEBRUIK VAN DE FORUMS IS GEHEEL OP EIGEN RISICO EN IS ONDERHEVIG AAN DE HIERIN OPGENOMEN DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN. U KUNT UW FORUM BERICHTEN EN / OF REACTIES ZELF AANPASSEN EN / OF VERWIJDEREN.

DE INFORMATIE DIE U OP HET FORUM DEELT IS OPENBAAR EN KAN GELEZEN WORDEN DOOR ALLE ANDERE FORUM GEBRUIKERS.

 1. Geheimhouding

Partijen zullen alle informatie die zij van elkaar verkrijgen uit hoofde van deze Overeenkomst en waarvan zij redelijkerwijs kunnen begrijpen dat die vertrouwelijk is, geheimhouden, behalve voor zover openbaarmaking noodzakelijk is voor uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijk is voor de bescherming van rechten van derden, of op grond van een bevoegd gegeven wettelijk bevel.

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

De App wordt “as-is” en “as-available” geleverd, voor zover maximaal is toegestaan op grond van toepasselijk recht. Wij geven geen garanties of verklaringen, uitdrukkelijk of stilzwijgend, ten aanzien van welke aangelegenheid dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot niet-schending van rechten van derden, niet-schending van gebruiksgegevens of andere gegevens, verhandelbaarheid, integratie of geschiktheid voor een bepaald doel, of dat onze App aan uw eisen zal voldoen of goed zal functioneren wanneer deze worden gebruikt in combinatie met andere software of hardware. Wij geven geen garanties voor diensten of software van derden die kunnen worden gebruikt door toegang tot en gebruik van de App. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolgschade, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad of anderszins, voortvloeiend uit of verband houdend met de toegang tot of het gebruik van onze App. Dit omvat, zonder beperking, verlies van winst, inkomsten, zaken, goodwill, (persoonlijke) gegevens, immateriële schade of kosten ter voorkoming, beperking of vaststelling van dergelijke schade. 

Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade of kosten die voortvloeien uit of het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van ons management. 

Indien en voor zover wij om welke reden dan ook toch aansprakelijk zouden zijn voor door u geleden kosten of schade, is onze totale aansprakelijkheid beperkt tot EUR 50,- (vijftig euro) per gebeurtenis (waarbij een reeks van gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) per jaar.

U stemt ermee in ons te verdedigen tegen, schadeloos te stellen voor en ons te vrijwaren van eisen, claims, schade, aansprakelijkheden, uitgaven of schade, met inbegrip van advocaatkosten, van derden die voortvloeien uit of het gevolg zijn van:

 1. uw gebruik van de App in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
 2. enige informatie of ander materiaal dat is geüpload of verzonden via uw Account, smartphone of ander apparaat dat inbreuk maakt op de rechten van enige persoon of derde (met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten), of deze schendt of verduistert, en
 3. de schending van enige dwingende wet- of regelgeving die rechtstreeks op u van toepassing is.

U zult alle redelijke inspanningen leveren om ons te helpen ons te verdedigen tegen claims en/of rechtszaken en ons op eerste verzoek zonder onnodige vertraging alle relevante informatie verstrekken die nodig kan zijn om ons te verdedigen tegen dergelijke claims en/of rechtszaken en/of deze te schikken.

 1. Beëindiging

Uw betaalde lidmaatschap blijft geldig tot het einde van de termijn van uw abonnement. Uw abonnement loopt automatisch af. Abonnementskosten worden niet gerestitueerd en er is geen restitutie mogelijk voor gedeeltelijk gebruikte periodes. U kunt de betaalde versie van de App slechts opzeggen conform de voorwaarden die uw app store hiervoor hanteert.  De niet betaalde versie van de App kunt u opzeggen door uw gebruik te staken en de App te verwijderen

We kunnen te allen tijde naar onze contractuele relatie met u beëindigen, inclusief en zonder beperking in het geval u een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden, of rechten van derden schendt. In geval van een dergelijke beëindiging dient u alle kopieën en onderdelen van de App te vernietigen, de App van uw apparaten te verwijderen en het gebruik van de App te staken.

 1. Overmacht

Een tekortkoming in de nakoming door ons kan ons niet worden toegerekend indien dit het gevolg is van een gebeurtenis onafhankelijk van onze wil. Hieronder wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – gerekend stroom- elektriciteits- internet- computer en telecomstoringen, computervirussen en wanprestaties van onze leveranciers of andere derden waarvan wij afhankelijk zijn.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de Overeenkomst en deze Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of deze Gebruiksvoorwaarden worden exclusief voorgelegd aan de competente rechter in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem, behoudens voor zover de wet dwingendrechtelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 1. Slotbepalingen

Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig blijken, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden niet aan. Partijen zullen in zo’n geval (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarbij zoveel als mogelijk zal worden aangesloten bij de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.

Twise Victory is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment te wijzigen of aan te vullen. In geval van inhoudelijke wijzigingen zal Twise Factory deze wijzigingen ten minste 30 kalenderdagen voor inwerkingtreding aan u meedelen.   

Indien u niet akkoord wenst te gaan met de wijzigingen, kan u de Overeenkomst tussen Partijen opzeggen totdat de wijzigingen in werking zijn getreden.